Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten hebben de volgende begrippen zowel in enkelvoud als in meervoud de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

Epicwebsite: kantoorhoudende aan de P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (WTC ALMERE);

Derden: andere partijen dan Epicwebsite en Klanten van Epicwebsite;

Dienst: de werkzaamheden die Epicwebsite voor Klant verricht, en/of prestaties die Epicwebsite levert alsmede alle overige (rechts)handelingen zoals omschreven in de Overeenkomst;

Klant: de Partij met wie Epicwebsite een Overeenkomst heeft gesloten;

Fouten: het toerekenbaar niet voldoen van het door Epicwebsite geleverde aan de tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Fouten kunnen alleen als zodanig worden aangemerkt indien Klant deze kan aantonen;

Herstelwerkzaamheden: de dienst betreffende het verrichten van herstelwerkzaamheden naar aanleiding van ontstane Fouten;

Hersteltijd: de tijd tussen (i) het tijdstip waarop Epicwebsite een fout heeft geconstateerd of Klant melding heeft gedaan van een fout en (ii) het tijdstip waarop de Fout is opgelost of Epicwebsite een andere oplossing heeft gecreëerd;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, naburige rechten en octrooirechten alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;

Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door Epicwebsite die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestatie vallen;

Partijen: Klant en Epicwebsite;

Onderhoud: de dienst die Epicwebsite op basis van een separate Overeenkomst aan Klant kan leveren mede bestaande uit het upgraden van de afgenomen dienst en/of updates van de gebruikte Software;

Overeenkomst: de Overeenkomst die Epicwebsite heeft gesloten met een Klant ongeacht of deze mondeling, Schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen;

Termijn: de door Epicwebsite en Klant overeengekomen periode waarbinnen de opdracht zal worden afgerond.

Vertegenwoordiger: degene die bevoegd is om in naam van Klant een overeenkomst aan te gaan en/of bevoegd is om in naam van Klant op te treden.

Schriftelijk: Schriftelijke mededelingen kunnen zowel per brief als per e-mail worden gedaan.

Software: de software van Epicwebsite, daaronder mede begrepen (web)applicaties, de bijbehorende documentatie, uiterlijke kenmerken, interfaces, lay-out en andere aan software gerelateerde producten/diensten, zoals indien van toepassing nader omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2 / Algemeen

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, het ter beschikking stellen van Software, het verrichten van diensten, offertes en alle overige (rechts)handelingen die door Epicwebsite aan of ten behoeve van Klant worden verricht ongeacht of deze mondeling, Schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen Klant en Epicwebsite.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Epicwebsite zal in deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Epicwebsite en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 De gegevens met betrekking tot Klant zoals Overeenkomsten en afspraken die Epicwebsite onder zich heeft zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Klant.

2.7 Epicwebsite sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uit.

2.8 Epicwebsite is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen dertig (30) dagen na kennisgeving. De wijziging zal in ieder geval per e-mail en eventueel via de website van Epicwebsite of op een andere wijze aan Klant bekend worden gemaakt. Indien Epicwebsite de Algemene Voorwaarden wijzigt en Klant hierdoor in een ongunstigere positie komt te verkeren is expliciete toestemming van de Klant nodig. Ook is de Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met ingang van het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan, voor zover de omvang van de wijzigingen de opzegging van de overeenkomst rechtvaardigd. Verder heeft de Klant de mogelijkheid om de wijzigingen op de algemene voorwaarden te weigeren, zodat deze wijzigingen niet voor Klant zullen gelden.

2.9 Klant verleent bij voorbaat toestemming aan Epicwebsite om de overeenkomst en rechtsverhouding van Klant met Epicwebsite aan een aan Epicwebsite gelieerde onderneming (bijvoorbeeld een moeder/dochter vennootschap) over te dragen. Indien de overeenkomst en rechtsverhouding aan een derde (niet zijnde een aan Epicwebsite gelieerde onderneming) dient te worden overgedragen zal Epicwebsite daar toestemming voor vragen aan Klant. Klant zal daartoe medewerking verlenen tenzij Klant zwaarwegende redenen heeft om haar toestemming te weigeren.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Epicwebsite zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Klant door Epicwebsite wordt aanvaard.

3.3 Alle door Klant gesloten Overeenkomst(en) zijn bindend en kunnen niet door Klant worden herroepen.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening door Epicwebsite

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt Epicwebsite Klant dienstverlening met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 Epicwebsite zal zich naar beste vermogen inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties op te leveren en/of te verrichten. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht blijken dat een opgegeven termijn niet wordt gehaald dan zal Epicwebsite daarover, voor zover redelijkerwijs mogelijk voorafgaande aan het verstrijken van de termijn, met Klant in overleg treden en een nieuwe indicatie afgeven van de herziene leveringstermijn.

4.3 Epicwebsite zal zich naar beste vermogen inspannen om de Dienst conform de overeengekomen specificaties te verlenen en/of te verrichten. Door Epicwebsite wordt echter steeds een inspanningsverplichting aangegaan. Er geldt derhalve, tenzij anders overeengekomen, geen resultaatsverplichting.

4.4 Klant aanvaardt dat indien Software wordt geleverd, deze enkel de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die aantreft op het moment van gebruik (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken. Epicwebsite is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan uit Fouten en/of gebreken van de geleverde Diensten. Epicwebsite zal zich naar beste kunnen inspannen om de Fouten en gebreken (voor zover toerekenbaar aan Epicwebsite) binnen redelijke termijn te verhelpen.

4.5 Epicwebsite zal in het geval van Fouten in de geleverde dienst en/of prestatie zich inspannen om deze op te lossen conform de Service Level Agreement. Indien geen Service Level Agreement is overeengekomen zal Epicwebsite zich inspannen om Fouten op te lossen conform hetgeen waar zij op grond van de wet toe verplicht is. Indien Fouten zijn veroorzaakt door toe doen van de Klant heeft Epicwebsite het recht om haar gangbare tarief in rekening te brengen ten aanzien van de door Epicwebsite te verrichten herstelwerkzaamheden.

4.6 Epicwebsite zal zich inspannen om Fouten gemaakt in de Software te herstellen indien deze uiterlijk binnen drie (3) maanden na oplevering van de Software gedetailleerd omschreven Schriftelijk bij Epicwebsite zijn gemeld, dan wel indien deze zijn gemeld binnnen drie (3) maanden nadat Klant redelijkerwijs bekend had kunnnen zijn met deze Fouten.

4.7 Epicwebsite is niet verplicht tot herstel van Fouten die na afloop van de in artikel 4.6 bedoelde periode zijn gemeld. Door het niet tijdig melden vervallen alle rechten van Klant jegens Epicwebsite die verband houden mert de betreffende Fouten.

4.8 Epicwebsite is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens Epicwebsite ontstaat. Epicwebsite zal in een dergelijke situatie Klant vooraf op de hoogte brengen, voor zover redelijkerwijs mogelijk.

4.9 Epicwebsite is gerechtigd de Dienst naar eigen inzicht te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, en daartoe indien nodig de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt. Epicwebsite zal indien deze aanpassing hinder oplevert voor Klant, Klant vooraf voor zover redelijkerwijs mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte brengen. Het is alleen toegestaan om de verbetering door te voeren als deze niet nadelig is voor Klant.

4.10 Epicwebsite zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4.11 Indien naar het oordeel van Epicwebsite uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt welke te wijten zijn aan Klant (bijvoorbeeld doordat Klant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is Epicwebsite gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Klant in rekening te brengen. Epicwebsite zal Klant vooraf van deze extra werkzaamheden op de hoogte brengen.

4.12 Aanschaf van nieuwe software, licenties, apparatuur en dergelijke alsmede reparaties bij derden noodzakelijk voor het verrichten van de Dienst vallen buiten de standaard tarieven van Epicwebsite en worden in rekening gebracht bij Klant. Epicwebsite zal hiervoor vooraf akkoord vragen aan Klant.

Artikel 5 / Meerwerk

5.1 Epicwebsite beoordeelt in hoeverre een gevraagde prestatie binnen de scope van de gesloten overeenkomst valt. Indien Epicwebsite beslist dat er sprake is van Meerwerk zal zij deze beslissing Schriftelijk motiveren, indien dit door Klant wordt verzocht.

5.2 Indien Epicwebsite op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant Meerwerk verricht zal Klant dit Meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Epicwebsite. Epicwebsite zal slechts overgaan tot het verrichten van Meerwerk nadat Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

5.3 Epicwebsite is niet verplicht om aan een verzoek van Klant tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat ten behoeve van het verrichten van Meerwerk een afzonderlijke, Schriftelijke, overeenkomst wordt gesloten.

5.4 Klant aanvaardt dat door Meerwerk het overeengekomen en/of verwachte tijdstip voor aflevering van de Dienst, en de eventueel vooraf afgesproken prijs, kunnen worden beïnvloed en/of gewijzigd.

5.5 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, is voor de Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst en geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 / Termijnen

6.1 Alle door Epicwebsite genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Epicwebsite bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De door Epicwebsite genoemde en/of tussen partijen overeengekomen Termijnen betreffen enkel streefdatums die Epicwebsite nimmer binden. Deze Termijnen hebben slechts een indicatief karakter. Epicwebsite spant zich naar zijn beste vermogen in om fatale (leverings-)termijnen en fatale (oplever-)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Epicwebsite is niet gebonden aan een al dan niet fatale (leverings-)termijnen of (oplever-)data, die vanwege overmacht niet meer gehaald kan worden.

6.2 Epicwebsite is niet gebonden aan een al dan niet fatale (leverings-)termijnen of (oplever-)data als tussen partijen Meerwerk of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.

6.3 De enkele overschrijding van een door Epicwebsite genoemde of een tussen Partijen overeengekomen (leverings-)termijnen of (oplever-)data brengt Epicwebsite niet in verzuim, tenzij anders overeengekomen. In alle gevallen is Epicwebsite pas in verzuim wegens tijdsoverschrijding indien Klant Epicwebsite Schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen. Termijnen zijn streeftermijnen en derhalve niet fataal, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 / Hosting en aanverwante diensten

  1. Epicwebsite geeft source code niet vrij en klant dient een minimale hosting via Epicwebsite te aansluiten. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

7.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan Derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

  • De hosting die Epicwebsite biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.
  • De hosting van de website van klantzal worden verzorgd door Epicwebsite. Indien klanteen andere hostingprovider verkiest zal Epicwebsite het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever. Heermee wordt bedoeld: De inhoud van de web/app en het domeinnaam.
  • Epicwebsite is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Epicwebsite geen invloed kan uitoefenen.

7.2 Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Epicwebsite die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

7.3 Derden kunnen klachten indienen bij Epicwebsite indien zij menen dat er sprake is van een handelen in strijd met art.

7.2. Als een klacht naar het oordeel van Epicwebsite terecht is ingediend, is Epicwebsite gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Epicwebsite in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Epicwebsite zal Klant informeren indien een situatie als hier bedoeld zich voordoet. Voordat uitvoering wordt gegeven aan de in deze bepaling bedoelde maatregel zal Epicwebsite de Klant instaat stellen te reageren op het standpunt dat er sprake is van een handelen in strijd met art. 7.2.

7.4 Wanneer sprake is van (mogelijk) strafbare informatie, is Epicwebsite gerechtigd hiervan aangifte te doen. Epicwebsite kan hierbij alle relevante informatie over Klant overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Epicwebsite verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

7.5 Bij een gegronde klacht over de door Klant aangeboden/opgeslagen informatie is Epicwebsite gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

7.6 Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen, of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Epicwebsite, overige Klanten, of internetgebruikers, hindert of schade toebrengt. Epicwebsite zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

7.7 Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en eventuele opvolgende versies daarvan.

7.8 Zonder toestemming van Epicwebsite is het Klant verboden de door Epicwebsite verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan Derden over te dragen of aan Derden beschikbaar te stellen.

7.9 Epicwebsite kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Dit maximum zal in de Overeenkomst worden vastgelegd. Bij overschrijding van dit maximum is Epicwebsite bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die Epicwebsite hanteert. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens, indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

7.10 Klant verstrekt hierbij Epicwebsite toestemming om alle door Klant via de systemen van Epicwebsite verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Epicwebsite geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Epicwebsite.

7.11 Naast hetgeen de wet daarover bepaalt is schade, welke ontstaat door ondeskundig gebruik door Klant van Software/Diensten, of het niet handelen conform bovenstaande punten door Klant, voor rekening en risico van Klant.

Artikel 8 / Domeinnamen en IP-adressen

8.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Epicwebsite voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Epicwebsite vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3 Klant kan uitsluitend uit Schriftelijke bevestiging van Epicwebsite, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.4 Klant vrijwaart en houdt Epicwebsite schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.

8.5 Epicwebsite is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen. Een en ander behoudens indien er sprake is van aansprakelijkheid van Epicwebsite op grond van opzet of grove schuld van Epicwebsite.

8.6 Indien Epicwebsite een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal Epicwebsite medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

8.7 Klant dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.

8.8 Epicwebsite heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.

8.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Epicwebsite gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

Artikel 9 / Verplichtingen Klant

9.1 Klant erkent dat het welslagen van de werkzaamheden onder de overeenkomst alsmede de verleende diensten zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking.

9.2 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Klant Epicwebsite steeds tijdig alle door Epicwebsite nuttig, nodig en wenselijke geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.3 Klant staat ervoor in dat de in 9.2 bedoelde gegevens juist en volledig zijn.

9.4 Klant garandeert dat zijn gebruik van de afgenomen Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectueel eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig is.

9.5 Klant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van Epicwebsite, waaronder eveneens begrepen de reputatie van haar diensten, zou kunnen aantasten.

9.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen terbeschikkingstelling of gebruik van door de Klant verstrekte gegevens daaronder mede begrepen apparatuur, programmatuur en gegevensdragers en zal Epicwebsite vrijwaren tegen iedere actie die is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.

9.7 Indien de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst door Epicwebsite nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van Epicwebsite ter beschikking van Epicwebsite stelt, heeft Epicwebsite het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst waarbij Epicwebsite tevens het recht heeft om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Epicwebsite in rekening te brengen, onverminderd het recht van Epicwebsite tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.8 Klant vrijwaart Epicwebsite en haar leveranciers tegen alle aanspraken en vorderingen, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die voortvloeien uit afgenomen diensten bij Epicwebsite en vrijwaart Epicwebsite eveneens voor alle door Epicwebsite in verband met deze aanspraken en vorderingen, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen gemaakte kosten.

9.9 Indien Klant in het kader van de dienstverlening een gebruikersnaam en wachtwoord van Epicwebsite ontvangt, dient Klant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van misbruik of diefstal van de gebruikersnaam en wachtwoord wordt vermoed dient Klant Epicwebsite direct op de hoogte te stellen zodat Epicwebsite de toegang tot de Dienst kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruikersnaam en wachtwoord van Klant. Epicwebsite is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen e.d. die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 10 / Vergoeding en betaling

10.1 Klant is aan Epicwebsite de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

10.2 Alle aan Epicwebsite verschuldigde vergoedingen zijn voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.

10.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienst(en) die Epicwebsite levert.

10.4 Epicwebsite is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoeding te verzoeken.

10.5 In geval de overeenkomst de bouw van een (web)applicatie behelst is de Klant 50% van de overeengekomen hoofdsom direct verschuldigd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

10.6 Epicwebsite is gerechtigd in geval van diensten die periodiek worden afgenomen de vergoeding te wijzigen. Epicwebsite zal zijn prijswijziging binnen twee (2) maanden voor het doorvoeren van de prijswijziging kenbaar maken. Indien Klant niet akkoord gaat met deze prijsstijging, is zij gerechtigd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. De Dienst zal dan beëindigd worden op de datum waarop de nieuwe tarieven zullen gelden.

10.7 Alle door Epicwebsite afgegeven voorcalculaties en/of begrotingen hebben slechts een indicatief karakter tenzij Epicwebsite dit uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door Klant aan Epicwebsite kenbaar gemaakt budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Epicwebsite te verrichten prestaties. Epicwebsite zal de Klant informeren bij dreigende overschrijding van de voorcalculaties en/of begroting, mits dit uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

10.8 Epicwebsite brengt de door Klant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de (uren)registratie van Epicwebsite leidend.

10.9 Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Indien specifieke betalingscondities ontbreken, zal Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

10.10 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek van betaling is niet toegestaan. Klant in het geval van opschorting Epicwebsite eerst Schriftelijk in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om een eventuele tekortkoming te herstellen. Bij verrekening of aftrek van betaling is Schriftelijke toestemming van Epicwebsite noodzakelijk.

10.11 Indien Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van Verzuim is Klant over het openstaande bedrag een samengestelde rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1,5% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is), tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.

10.12 Indien wenselijk dient contractant op verzoek van Epicwebsite, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Epicwebsite. Epicwebsite is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren en/of te verrichten nadat gewenste zekerheid is verkregen.

10.13 Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering van Epicwebsite te voldoen, zal Epicwebsite de vordering verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–.

10.14 Indien Klant een Dienst afneemt en na aanmaning of ingebrekestelling blijft Klant nalatig de vordering te voldoen is Epicwebsite gerechtigd de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11 / Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op documentatie, websites, Software, broncode, programmatuur, databestanden, Diensten, of andere materialen afkomstig van/via Epicwebsite waarop enigerlei intelectueel eigendomsrecht geldend gemaakt kan worden, berusten uitsluitend bij Epicwebsite en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt slechts de (gebruiks-)rechten die haar bij de overeenkomst worden toegekend, tenzij dit uitdrukkelijk Schriftelijk door Epicwebsite en Klant anders is overeengekomen.

11.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplicht tot terbeschikkingstelling door Epicwebsite en het (gebruiks-)recht van Klant zich uitsluitend tot de Software