Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van de epicwebsite.

1

Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

1.2

Epicwebsite: de epicwebsite.

1.3

Diensten:alle werkzaamheden die voorwerp zijn van enige offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Epicwebsite en de Opdrachtgever.

1.4

Opdrachtgever: de partij, handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie het aanbod (de offerte)van Epicwebsite is gericht, met wie Epicwebsite een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie Epicwebsite haar diensten verricht.

2

Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht de vorm waarin deze zijn gedaan, betreffende de leveringvan Diensten door Epicwebsite aan of ten behoeve van de Opdrachtgever, alsmede op producten of diensten die Epicwebsite eventueel van derden heeft betrokken en, al dan niet in gewijzigde vorm, aan de Opdrachtgever doorlevert.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Epicwebsite en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4

Indien en voorzover enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen Epicwebsite en de Opdrachtgever met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de oude bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van de oude bepaling zal worden benaderd.

3

Aanbieding, offerteen duur overeenkomst

3.1

Alle aanbiedingen van Epicwebsite zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2

De offertes van Epicwebsite zijn gebaseerd op een vooraf in overleg met de Opdrachtgever gemaakte inventarisatie van de door Epicwebsite te verrichten werkzaamheden.

3.3

Alle offertes van Epicwebsite zijn geldig voor de in de betreffende offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4

Overeenkomsten op abonnementsbasis hebben een standaard looptijd van 1 jaar, en worden telkensstilzwijgend verlengd met één jaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

4

Prijzen, tarieven en meerwerk

4.1

Alle door Epicwebsite vermelde prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW) c.q.enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een afgebakend project, gelden, is Epicwebsite gerechtigd om haar prijzen en tarieven tussentijds aan te passen, met inachtneming van een termijn van één maand na aankondiging daarvan.

4.3

Indien in overlegmet of op verzoek van de Opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst, dan wel indien de oorspronkelijke overeenkomst wordt uitgebreid, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de alsdan geldende prijzen en tarievenaan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5

Facturering, betaling en reclames

5.1

Facturering van Diensten vindt plaats op grond van het in de offerte of overeenkomst opgenomen betalingsschema.Indien er geen betalingsschema is overeengekomen, vindt facturering in beginsel plaats op maandelijkse basis.

5.2

Alle facturen dienen te worden betaald binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Indien er geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.

5.3

Betalingen worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen van de Opdrachtgever, indien niet voorzien van enige andere aanduiding door de Opdrachtgever.

5.4

Epicwebsite is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering van Diensten op te schorten totdat zulke vooruitbetaling is ontvangen. Epicwebsite is voorts gerechtigd om alvorens met de Diensten, of indien van toepassing een volgende fase van de dienstverlening, aan te vangen, zekerheid voor betaling te verlangen in een door Epicwebsite aan te geven vorm, bijvoorbeeld door middel van het stellen van een bankgarantie.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN EPICWEBSITE (versie 4, januari 2015)

Algemene Leveringsvoorwaarden Epicwebsite v4 01/2015 Pagina

1 van 4

5.5

Indien de Opdrachtgever enige factuur van Epicwebsite niet binnen de betalingstermijn voldoet, dan verkeert de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment automatisch de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

5.6

Indien de Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de openstaand e factuur en de daarover verschuldigde rente te voldoen, kan Epicwebsite haar vordering ter incasso uit handen geven. Naast betaling van dehoofdsom plus rente is de Opdrachtgever in dat geval tevens gehouden tot het voldoen van alle buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde proceskosten. De hoogte van bedoelde kosten wordt vastgesteld op ten minste 15% over de hoofdsom.

5.7

Alle bezwaren van de Opdrachtgever tegen een factuur van Epicwebsite dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Epicwebsite te worden gemeld, bij gebreke waarvan de verschuldigdheid van het bedrag als door de Opdrachtgever erkend geldt.

5.8

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden, meer in het bijzonder de bepalingen in dit artikel laten onverlet de rechten van Epicwebsite tot opschorting van het uitvoeren van de Diensten indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Epicwebsite te voldoen, alsmede het recht van Epicwebsite op verrekening.

5.9

Enig beroep door de Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek wordt uitgesloten.

6

Uitvoering Diensten en eigendomsvoorbehoud

6.1

Epicwebsite zal zich naar beste vermogen inspannen om haar Diensten en, voor zover van toepassing, het resultaat daarvan uit te voeren c.q. op te leveren conform de gemaakte planning, indien van toepassing. Alle aangegeven termijnen dienen echter als richtlijn en zijn nimmer fataal, tenzij Epicwebsite en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over een gekomen.

6.2

Epicwebsite zal zich naar beste vermogen inspannen om haar Diensten met zorg uit te voeren, indien van toepassing overeenkomstig daartoe met de Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures. Indien de Diensten geheel of gedeeltelijk ten kantore van de Opdrachtgever worden verricht, dan zullen daarbij door Epicwebsite en haar werknemers de aldaar geldende ‘huisregels’, mits tijdig door de Opdrachtgever ter hand gesteld, worden nageleefd.

6.3

Indien Epicwebsite en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Diensten gefaseerd worden uitgevoerd, is Epicwebsite gerechtigd te wachten met de aanvang van de tot een volgende fase behorende Diensten, totdat de resultaten van de voorafgaande fase(n) door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd.

6.4

Indien uitgangspunt bij de uitvoering van de Diensten is geweest de uitvoering daarvan door een bepaald persoon of bepaalde personen, dan is Epicwebsite gerechtigd om die persoon of personen te vervangen door een persoon of personen die over dezelfde kwalificaties beschikken.

6.5

Epicwebsite is gerechtigd om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden, of om derden in te huren in het kader van de opdrachtuitvoering.

6.6

De Opdrachtgever is ermee bekend dat eisen of wensen die tot meerwerk zoals bedoeld in artikel 4.4 bedoeld leiden, invloed hebben op de wederzijdse verantwoordelijkheden en de gemaakte planning c.q. het verwachte tijdstip van oplevering van de resultaten van de Diensten.

6.7

Alle aan de Klant geleverde goederen blijven eigendom van Epicwebsite, totdat de Opdrachtgever alle aan Epicwebsite wegens de levering van Diensten verschuldigde bedragen en de eventueel daarover verschuldigde rente en incassokosten volledig heeft voldaan.

6.8

Na oplevering van de resultaten van de Diensten volgt een acceptatieperiode van 2 weken, gedurende welke Opdrachtgever in de gelegenheid is om de resultaten van de Diensten op een correct functioneren conform de overeengekomen specifikaties te controleren. De gedurende deze periode geconstateerde fouten en gebreken worden kosteloos hersteld, vermits deze niet zijn veroorzaakt door aanpassingen, wijzigingen of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of een derde. Het herstel van fouten en gebreken die worden geconstateerd na de acceptatieperiode geschiedt onder een af te sluiten onderhoudscontract.

7

Verplichtingen van de Opdrachtgever

7.1

De Opdrachtgever is er mee bekend dat de resultaten van de uitvoering van de Diensten mede afhankelijk zijn van de juiste, volledige en tijdige verstrekking door de Opdrachtgever van de door Integrace voor dan wel tijdens de uitvoering van de Diensten benodigde of verzochte gegevens. De Opdrachtgever staat er dan ook voor in dat de verstrekte gegevens, in welke vorm dan ook, juist, volledig en consistent zijn en dat de verstrekking ervan aan Integrace op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden, in de ruimste zin des woords.

7.2

De Opdrachtgever spant zich naar beste vermogen in om die medewerking te verlenen die in redelijkheid verzocht wordt en/of nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten door Epicwebsite. In dit verband zal de Opdrachtgever werknemers van Epicwebsite die ten behoeve van de uitvoering van de Diensten werkzaamheden ten kantore van de Opdrachtgever verrichten, de nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden.

Algemene Leveringsvoorwaarden Epicwebsite v4 01/2015 Pagina 2 van 4

8

Intellectuele eigendomsrechten

8.1

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van de resultaten van de Diensten, alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Diensten, berusten uitsluitend bij Epicwebsite. De levering van de Diensten strekt niet tot enige overdracht van rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Integrace en de Opdrachtgever.

8.2

De Opdrachtgever verkrijgt een niet – exclusief en niet – overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) om de resultaten van de Diensten te gebruiken voor de overeengekomen doelstellingen. De Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de daartoe eventueel in aanvulling overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

8.3

De Opdrachtgever verklaart dat alle door hem/haar in het kader van uitvoering van de Diensten door Epicwebsite aan Epicwebsite verstrekte producten en materialen eigendom zijn van de Opdrachtgever, of dat de Opdrachtgever voor het gebruik van deze producten en materialen toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar. Opdrachtgever is in dezen aansprakelijk bij schending van enige eigendoms-of auteursrechten.

8.4

De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Epicwebsite de resultaten van de Diensten, dan wel andere materialen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

8.5

De Opdrachtgever zal aanduidingen van Epicwebsite betreffende auteursrechten, merkrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

8.6

Het is Epicwebsite toegestaan klantnaam en de ontwikkelde onderdelen te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

8.7

Epicwebsite staat ervoor in dat zij gerechtigd is de in lid 2 van dit artikel bedoelde licentie te verlenen en vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele vorderingen van derden terzake, onder de voorwaarde dat zij direct op de hoogte wordt gesteld van een dergelijke vordering en de afhandeling daarvan door de Opdrachtgever geheel uit handen zal worden gegeven aan Epicwebsite. Deze vrijwaring vervalt indien en voorzover de resultaten van de Diensten zijn gewijzigd, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de betreffende vordering daar niet uit voortvloeit.

8.8

Bij overtreding van één van de bepalingen van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever jegens Epicwebsite, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, een direct opeisbare boete van 50.000 EURO (zegge: vijftig duizend euro) per overtreding, vermeerderd met een bedrag van 5.000 EURO (zegge: vijfduizend euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Epicwebsite om, naar haar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen.

9

Geheimhouding

9.1

Epicwebsite en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de andere partij ontvangen. Zij leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, dan wel derden die zij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.2

Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien de informatie als zodanig is aangeduid.

10

Aansprakelijkheid en overmacht

10.1

De wettelijke aansprakelijkheid van Epicwebsite wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het mo ment dat de betreffende schade zich voor doet lopende jaar. In geen geval zal de
bedoelde vergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat in zodanig geval onder de verzekering die Epicwebsite daartoe heeft afgesloten daadwerkelijk wordt uitgekeerd en, ingeval de schade bestaat uit dood, lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal tot het in zodanig geval door de verzekering uitgekeerde bedrag.

Hierbij zal een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis worden beschouwd.

10.2

On der directe schade wordt in dit verband uitsluitend begrepen de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Epicwebsite te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Epicwebsite alsnog aan de overeenkomst beantwoordt .

10.3

Iedere aansprakelijkheid van Epicwebsite voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming zijdens Epicwebsite indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet daartoe beperkt begrepen ziekte of anderszins verminderde beschikbaarheid van personeel.

10.5

Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen duurt, dan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een daartoe gericht aangetekend schrijven, zonder dat Epicwebsite gehouden is tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van zulke ontbinding. Integrace is gerechtigd tot betaling van alle Diensten die zij tot op het moment van ontbinding aan de
Opdrachtgever heeft uitgevoerd c.q. geleverd.

10.6

Betaalprocedure

10.7

Er wordt gewerkt met een tweedelige betaling.

10.8

Deel 1
In deel één wordt er 50% van het totale bedrag inclusief BTW betaald. Dit is een onderdeel van de orderbevestiging.

En wanneer wij de aanbetaling hebben ontvangen, is de opdracht bevestigd en worden de webdesign gestart.

10.9

Deel 2
In deel twee wordt de resterende 50% van het totale bedrag inclusief BTW betaald. Deze betaling ontvangen wij uiterlijk op moment dat wij de website/webshop gaan installeren op uw eigen server.

10.10

Wanneer de besteldatum zich dicht in de buurt van de leverdatum bevindt, is het de bedoeling dat het totaalbedrag in één keer wordt voldaan. De opdracht wordt dan direct bevestigd en in behandeling genomen, waardoor we een tijdige levering kunnen realiseren.

10.11

Belangrijk
Wanneer wij de laatste betaling van 50% niet op tijd ontvangen, kunnen wij een tijdige levering van de website/webshop niet garanderen. Er wordt één winkelwagen/factuur verstuurd en deze ontvangt u bij de tweede betaalfase.

10.12

Achteraf betalen is ook mogelijk

Indien u na levering wenst te betalen, dan kan dat middels een bankgarantie. Bij deze mogelijkheid overhandigt u een bankgarantie voor het totaalbedrag inclusief btw. Eventuele kosten behorende bij het aanvragen en vertrekken van een bankgarantie zijn niet voor rekening van epicwebsite.nl.

Het rekeningnummer en verdere benodigde informatie ontvangt u van ons per e-mail.

10.13

Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand van zodra de offerte mondeling is overeengekomen of door de opdrachtgever vooruitbetaling betaling ontvangen wordt door Epicwebsite.

Een vooruitbetaling word door Epicwebsite aan de opdrachtgever gevraagd. En is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag.

Voor alle standaarden pakketten gelden een minimaal hostingpakket van epicwebsite. U ontvangt van ons een gratis.nl domeinnaam plus een jaar lang gratis basis hosting. Klanten met een gratis hostingpakket hebben geen of volledig toegang tot Controlepaneel en of CMS Admin paneel.

Heeft u al een domeinnaam en wilt u toch van gratis hosting gebruik maken dan moet uw domeinnaam verhuisd worden naar onze server en u dient hiervoor volledig goedkeuring te geven ( domeinnaam wordt op de naam van epicwebsite gezet ).

10.13
Wijziging van de algemene voorwaarden

Epicwebsite Webdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal.

10.14

Op al onze offertes zijn standaard onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij ondertekening van onze offertes gaat u tevens akkoord met deze en onderstaande voorwaarden.
Betalingstermijnen

10.15

Termijn 1 – Aanbetaling
50% na ontvangst door Epicwebsite Webdesign van de door u ondertekende offerte

Termijn 2 – Akkoord design
50% na akkoord o het design van de website door Epicwebsite Webdesign op onze tijdelijke testomgeving.

10.16

Productietijd
De gemiddelde productietijd voor livegang van een Snel Online-website van € 199,- is ongeveer twee weken. Voor dit bedrag besteden wij maximaal vijf uur aan een website. Deze uren zijn inclusief: telefonische briefing, ontwerp, feedback, bouw en livegang. Wanneer wij meer tijd nodig hebben dan de beschikbare vijf uur, laten we dit op tijd aan je weten. Elk gestart uur zal conform afspraak (op offertebasis of op basis van nacalculatie) in rekening worden gebracht.

10.17

Vullen van de website
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vullen van de website. Na het ontvangen van de gebruikersgegevens van de beheeromgeving, is het mogelijk om zelfstandig wijzigingen door te voeren in de teksten en afbeeldingen. Epicwebsite Webdesign ontwerpt de website daarom enkel met dummy-teksten en -afbeeldingen om een eerste sfeerimpressie te creëren.

10.17

Online offerte aanvraag
De prijs van je online offerteaanvraag is niet bindend. Het uiteindelijke factuurbedrag is onder andere afhankelijk van de eventuele extra werkzaamheden die voortkomen uit de opdracht. De vanaf-prijzen voor logo-ontwerp en de mobiele app kunnen ook afwijken.

10.18

Livegang
Voorafgaand aan de livegang van je website, dien je te beschikken over een geschikt hostingpakket van Epicwebsite. Gratis hosting Bandwidth 400, Disk Usage 400, Subdomains 1, FTP 1, Email 1. Meer wordt in rekening gebracht.

10.19

Aanleveren materialen
Het door jouw aangeleverde materiaal dient te voldoen aan de eisen van onze aanleverspecificaties, die je na ondertekening van de offerte van ons per e-mail ontvangt.

Wanneer de benodigde gegevens en/of materiaal niet op tijd wordt aangeleverd kan dit invloed hebben op de afgesproken opleverdatum.

20

Uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden worden op de locatie van Epicwebsite Webdesign uitgevoerd.

20.1

Meerwerk
Meerwerk aan de geoffreerde werkzaamheden; worden vooraf geschat, na schriftelijke toestemming uitgevoerd en apart in rekening gebracht. Afhankelijk van de duur van deze werkzaamheden, zal er gekeken worden of dit na oplevering/livegang wordt gerealiseerd of dat het direct wordt meegenomen in het lopende traject.

Indien het niet mogelijk is om het meerwerk in te schatten zal dit aan de opdrachtgever tijdig kenbaar worden gemaakt. Op basis van nacalculatie zal het bedrag uiteindelijk worden gefactureerd.

20.2

Wijzigingen doorvoeren
Epicwebsite Webdesign zal zelfstandig geen wijzigingen doorvoeren op je website, zonder nadere afstemming.

20.3

Annulering opdracht
Indien de opdracht gedurende het traject geannuleerd wordt, brengen wij de gerealiseerde uren in rekening met daarbij een opslag van 10% van de totale eenmalige kosten, genoemd in de offerte.

20.4

Cookies
De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van functionaliteiten die zien op het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van eindgebruikers en staat ervoor in dat voornoemd gebruik in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt. Epicwebsite Webdesign accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventueel door haar gegeven advies of met betrekking tot voornoemd gebruik (noch voor schade, noch de opdrachtgever opgelegde boetes door toezichthoudende instanties), en de opdrachtgever vrijwaart Epicwebsite Webdesign voor aanspraken van derden tegen Epicwebsite Webdesign met betrekking tot voornoemd gebruik.