Artikel 1 / Definities

Binnen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten, verkrijgen de onderstaande termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de navolgende betekenis:

 • Algemene voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden, ongeacht de wijze waarop deze worden gecommuniceerd.
 • Epicwebsite: Gevestigd aan de P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (WTC ALMERE).
 • Derden: Iedere entiteit anders dan Epicwebsite en haar Klanten.
 • Dienst: De specifieke taken uitgevoerd of diensten verleend door Epicwebsite aan de Klant, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.
 • Klant: De entiteit die een Overeenkomst aangaat met Epicwebsite.
 • Fouten: De substantiële afwijkingen van het door Epicwebsite geleverde ten opzichte van de expliciet overeengekomen functionele specificaties, mits aantoonbaar door de Klant.
 • Herstelwerkzaamheden: De taken uitgevoerd met het oog op het rectificeren van geïdentificeerde Fouten.
 • Hersteltijd: De periode vanaf het moment dat een Fout door Epicwebsite wordt geïdentificeerd of door de Klant wordt gemeld, tot het moment dat de Fout wordt gecorrigeerd.
 • Intellectuele-eigendomsrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, merknamen en domeinnamen.
 • Meerwerk: Extra taken of diensten uitgevoerd of te leveren door Epicwebsite die buiten de oorspronkelijk overeengekomen taken of diensten vallen.
 • Partijen: Klant en Epicwebsite gezamenlijk.
 • Onderhoud: De diensten die Epicwebsite, op basis van een afzonderlijke Overeenkomst, aan de Klant kan leveren. Dit omvat onder andere het updaten van de Dienst en de gebruikte Software.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Epicwebsite en de Klant, ongeacht de vorm van totstandkoming.
 • Termijn: De overeengekomen periode waarbinnen een taak of project voltooid dient te worden.
 • Kosten voor hosting: Jaarlijkse kosten gerelateerd aan hosting, variërend tussen 5% en 10% van de oorspronkelijke ontwikkelkosten, afhankelijk van de aard van het project.
 • Kosten voor onderhoud: Jaarlijkse kosten gerelateerd aan onderhoud, variërend tussen 2% en 10% van de oorspronkelijke ontwikkelkosten, gebaseerd op de specifieke eisen en complexiteit van het project.
 • Vertegenwoordiger: Een persoon die wettelijk bevoegd is om namens de Klant te handelen en/of overeenkomsten aan te gaan.
 • Schriftelijk: Communicatie kan zowel via traditionele post als via e-mail plaatsvinden.
 • Software: De applicaties en bijbehorende documentatie, interfaces, lay-outs en andere softwaregerelateerde producten en diensten van Epicwebsite, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.

Artikel 2 / Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, het ter beschikking stellen van Software, het verrichten van diensten, offertes en alle overige (rechts)handelingen die door Epicwebsite voor de Klant worden verricht, ongeacht of deze schriftelijk, digitaal of in enige andere vorm tot stand zijn gekomen. Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle vervolgovereenkomsten tussen de Klant en Epicwebsite.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Gezien de specifieke aard van hetgeen is bepaald in de Overeenkomst, kan deze afwijken van wat is vastgesteld in deze algemene voorwaarden. In dat geval prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden.

2.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Epicwebsite zal in dat geval de betreffende bepaling vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling behouden blijft.

2.5 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Epicwebsite en de Klant, wordt aangenomen dat de Klant automatisch instemt met de toepassing ervan op latere overeenkomsten.

2.6 De door Epicwebsite vastgelegde gegevens betreffende de Overeenkomsten en afspraken met de Klant zijn bepalend, tenzij de Klant tegenbewijs levert.

2.7 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten door Epicwebsite.

2.8 Epicwebsite behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na kennisgeving hiervan, welke in ieder geval per e-mail en eventueel via de website van Epicwebsite aan de Klant kenbaar wordt gemaakt. Indien een wijziging leidt tot een aantoonbare verslechtering van de positie van de Klant, is uitdrukkelijke toestemming van de Klant vereist. De Klant heeft echter tevens het recht om de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, mits de omvang van de wijzigingen dit rechtvaardigt. De Klant heeft bovendien het recht om de wijzigingen in de algemene voorwaarden te weigeren.

2.9 De Klant geeft bij deze toestemming aan Epicwebsite om de Overeenkomst en de rechtsverhouding met Epicwebsite over te dragen aan een aan Epicwebsite gelieerde onderneming (bijvoorbeeld een moeder- of dochteronderneming). Indien overdracht aan een derde (die geen gelieerde onderneming van Epicwebsite is) wordt overwogen, zal Epicwebsite hieromtrent vooraf toestemming vragen aan de Klant. De Klant verleent hierbij haar medewerking, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de overdracht te weigeren.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Epicwebsite zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand wanneer een opdracht van de Klant door Epicwebsite schriftelijk wordt bevestigd en aanvaard.

3.3 Eenmaal gesloten Overeenkomsten met de Klant zijn definitief en kunnen door de Klant niet eenzijdig worden herroepen.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening door Epicwebsite

4.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst biedt Epicwebsite de Klant dienstverlening aan betreffende het uitvoeren van de Dienst zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 Epicwebsite zal zich inzetten om de Dienst naar beste kunnen en binnen de overeengekomen termijn en conform de afgesproken specificaties te leveren. Alle door Epicwebsite opgegeven termijnen gelden echter als indicatief en niet als fatale termijnen, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. Indien een termijn niet haalbaar blijkt, zal Epicwebsite dit, waar mogelijk voor het verstrijken van de termijn, met de Klant bespreken en een nieuwe indicatieve leveringstermijn voorstellen.

4.3 Epicwebsite verbindt zich ertoe zich optimaal in te spannen voor de uitvoering van de Dienst conform de specificaties. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gaat Epicwebsite slechts een inspanningsverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.

4.4 Indien Software wordt geleverd, accepteert de Klant dat deze Software de functionaliteit en eigenschappen heeft zoals aangetroffen bij het eerste gebruik (“as is”), inclusief alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken. Epicwebsite is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit dergelijke gebreken. Echter, Epicwebsite zal zich inspannen om de gebreken, voor zover deze aan haar toerekenbaar zijn, binnen een redelijke termijn te herstellen.

4.5 Bij gebreken in de geleverde Dienst zal Epicwebsite inspanningen verrichten voor herstel conform de Service Level Agreement (SLA). Indien geen SLA is overeengekomen, zal Epicwebsite zich inspannen voor herstel naar wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden op basis van de wet. Indien de gebreken het gevolg zijn van handelingen van de Klant, behoudt Epicwebsite zich het recht voor kosten voor herstelwerkzaamheden tegen het gangbare tarief in rekening te brengen.

4.6 Gebreken in de Software dienen uiterlijk binnen drie (3) maanden na oplevering gedetailleerd en schriftelijk aan Epicwebsite gemeld te worden. Of binnen drie (3) maanden nadat de Klant redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van deze gebreken.

4.7 Epicwebsite is niet verplicht tot herstel van gebreken die na de in artikel 4.6 genoemde termijn zijn gemeld. Het niet tijdig melden leidt tot verval van alle rechten van de Klant ten aanzien van de betreffende gebreken.

4.8 Epicwebsite behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud of aanpassing, zonder dat dit leidt tot enig recht op schadevergoeding voor de Klant. Epicwebsite zal de Klant hiervan, waar mogelijk, vooraf informeren.

4.9 Epicwebsite heeft het recht de Dienst aan te passen naar de actuele stand van techniek en marktontwikkelingen. Indien een dergelijke aanpassing hinder voor de Klant oplevert, zal Epicwebsite de Klant hierover tijdig informeren. Verbeteringen mogen enkel worden doorgevoerd indien deze niet nadelig zijn voor de Klant.

4.10 Bij onbeschikbaarheid van de Dienst door storingen, onderhoud of andere oorzaken zal Epicwebsite zich inspannen de Klant te informeren over de aard en verwachte duur van de onderbreking.

4.11 Indien, naar het oordeel van Epicwebsite, de uitvoering van de Overeenkomst aanvullende werkzaamheden vereist die toe te schrijven zijn aan de Klant (bijvoorbeeld omdat de Klant onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt), is Epicwebsite gerechtigd alle bijkomende tijd en kosten, inclusief die van derden, aan de Klant in rekening te brengen. Epicwebsite zal de Klant vooraf informeren over deze aanvullende werkzaamheden.

4.12 Indien voor de uitvoering van de Dienst aanschaf van nieuwe software, licenties, diensten van derden, apparatuur of andere middelen noodzakelijk is, of wanneer reparaties bij derden noodzakelijk zijn, vallen deze kosten buiten de standaardtarieven van Epicwebsite. Dergelijke kosten zullen afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd.

4.13 Epicwebsite behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van bestaande oplossingen, of oplossingen die reeds gedeeltelijk bestaan en die door derden worden aangeboden, indien dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt.

4.14 Epicwebsite behoudt zich het recht voor om de dienstverlening voor bepaalde platformen of applicaties te staken, indien deze als verouderd worden beschouwd of indien Epicwebsite besluit niet langer ondersteuning hiervoor te bieden.

Artikel 5 / Meerwerk

5.1 Epicwebsite evalueert in welke mate een verzochte prestatie binnen de reikwijdte van de gesloten Overeenkomst valt. Indien Epicwebsite van oordeel is dat er sprake is van Meerwerk, zal zij deze beslissing, op verzoek van de Klant, Schriftelijk onderbouwen.

5.2 Indien Epicwebsite op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant Meerwerk uitvoert, zal de Klant dit Meerwerk vergoeden conform de gangbare tarieven van Epicwebsite. Epicwebsite zal niet aanvangen met het verrichten van Meerwerk zonder dat de Klant hiervoor expliciete toestemming heeft verleend.

5.3 Epicwebsite is niet gehouden om aan een verzoek van de Klant voor het uitvoeren van Meerwerk te voldoen en kan verzoeken dat er voor dit Meerwerk een afzonderlijke, Schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten.

5.4 De Klant erkent dat Meerwerk invloed kan hebben op het eerder overeengekomen of verwachte tijdstip van oplevering van de Dienst en dat de eventueel vooraf vastgestelde prijs hierdoor kan worden aangepast.

5.5 Indien er tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vraag naar Meerwerk ontstaat, vormt dit voor de Klant geen grondslag voor annulering of ontbinding van de Overeenkomst en geeft dit geen recht op compensatie.

Artikel 6 / Termijnen

6.1 Alle door Epicwebsite gecommuniceerde (leverings-)termijnen zijn op basis van de beste kennis vastgesteld, rekening houdend met de informatie die Epicwebsite beschikbaar had bij het aangaan van de Overeenkomst. Deze termijnen zullen zoveel mogelijk worden nageleefd. De door Epicwebsite vermelde en/of tussen partijen overeengekomen termijnen zijn echter indicatief en binden Epicwebsite niet als definitieve deadlines. Ze dienen slechts als streefdatums. Hoewel Epicwebsite zich inspant om (leverings-)termijnen en (oplever-)datums te respecteren, is zij niet gebonden aan enige termijn of datum die door overmacht niet haalbaar blijkt.

6.2 Epicwebsite is eveneens niet gebonden aan enige (leverings-)termijn of (oplever-)datum indien er tussen de partijen Meerwerk of een wijziging in de uitvoeringsaanpak van de Overeenkomst is overeengekomen.

6.3 Het enkel overschrijden van een door Epicwebsite aangegeven of tussen Partijen overeengekomen (leverings-)termijn of (oplever-)datum resulteert niet automatisch in verzuim van Epicwebsite, tenzij dit expliciet is vastgelegd. Epicwebsite kan pas als in gebreke beschouwd worden indien de Klant Epicwebsite Schriftelijk hiervan op de hoogte stelt, met een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming en een redelijke hersteltermijn. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, hebben alle termijnen een indicatief karakter en zijn zij niet als fataal te beschouwen.

Artikel 7 / Hosting en aanverwante diensten

7 Epicwebsite stelt de broncode en de originele bestanden niet ter beschikking aan de klant. De klant is verplicht om ten minste een hostingpakket via Epicwebsite te verkrijgen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

7.1 Wanneer de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening over opslag en/of doorgifte van door de Klant aangeleverd materiaal aan Derden, zoals bij webhosting of e-maildiensten, geldt verder het in dit artikel bepaalde.

7.1,1 Aanvullende Bepalingen voor Opslag en Doorgifte van Materiaal

 • Klanten zijn verplicht om minimaal een hostingpakket van Epicwebsite af te nemen.
 • Hieronder valt de inhoud van de website of applicatie en de bijbehorende domeinnaam.
 • De definitieve kosten worden bepaald op basis van de benodigde data en opslagruimte voor de applicatie en worden achteraf vastgesteld.
 • Het hostingpakket dat Epicwebsite aanbiedt, omvat onder meer een vastgestelde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het registreren en beheren van domeinnamen, en het verstrekken van e-mailadressen.
 • De kosten voor hosting worden jaarlijks vooruit in rekening gebracht.
 • Het opzeggen van het hostingpakket dient minimaal één maand voor het einde van de contractperiode per e-mail te gebeuren.
 • Epicwebsite is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of gebeurtenissen bij externe hostingproviders, datacenters, domeinnaam registrars of andere derde partijen waar Epicwebsite geen directe invloed op heeft.

7.2 De klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Epicwebsite die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

7.3 Derden kunnen klachten indienen bij Epicwebsite wanneer ze menen dat er sprake is van een handelen in strijd met art.

7.2. Als een klacht naar het oordeel van Epicwebsite terecht is ingediend, is Epicwebsite gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Bovendien is Epicwebsite in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Epicwebsite zal de Klant informeren wanneer een situatie als hier bedoeld zich voordoet. Voordat uitvoering wordt gegeven aan de in deze bepaling bedoelde maatregel zal Epicwebsite de Klant instaat stellen te reageren op het standpunt dat er sprake is van een handelen in strijd met art. 7.2.

7.4 Wanneer sprake is van (mogelijk) strafbare informatie, is Epicwebsite gerechtigd hiervan aangifte te doen. Epicwebsite kan hierbij alle belangrijke informatie over de Klant overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Epicwebsite verzoeken te verrichten binnen het onderzoek.

7.5 Bij een gegronde klacht over de door de Klant aangeboden/opgeslagen informatie is Epicwebsite gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

7.6 De klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen, of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma’s, wel of niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden, dat dit Epicwebsite, overige Klanten, of internetgebruikers, hindert of schade toebrengt. Epicwebsite zal de Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

7.7 De klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en eventuele opvolgende versies daarvan.

7.8 Zonder toestemming van Epicwebsite is het de Klant verboden de door Epicwebsite verschafte gebruikersnaam, gebruikersnamen en wachtwoord, of wachtwoorden aan Derden over te dragen of aan Derden beschikbaar te stellen.

7.9 Epicwebsite kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die de Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Dit maximum zal in de Overeenkomst worden vastgelegd. Bij overschrijding van dit maximum is Epicwebsite bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, volgens de bedragen voor extra dataverkeer die Epicwebsite hanteert. Geen aansprakelijkheid bestaat, voor gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens. wanneer een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

7.10 De klant verstrekt hierbij Epicwebsite toestemming om alle door de Klant via de systemen van Epicwebsite verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Epicwebsite geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de Overeenkomst door Epicwebsite.

7.11 Naast dat wat de wet daarover bepaalt, is schade, welke ontstaat door ondeskundig gebruik door de Klant van Software/Diensten, of het niet handelen in overeenstemming met bovenstaande punten door de Klant, voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 8 / Domeinnamen en IP-adressen

8.1 Indien de Dienst (mede) inhoudt dat Epicwebsite voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, is hetgeen in dit artikel staat bepaald van toepassing.

8.2 De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn gebonden aan de geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. Deze instanties beslissen over de toekenning. Epicwebsite heeft slechts een bemiddelende rol en kan geen garantie geven op de toewijzing van een aanvraag.

8.3 De Klant kan enkel uit een Schriftelijke bevestiging van Epicwebsite, waarin gemeld wordt dat de aangevraagde domeinnaam geregistreerd is, concluderen dat de registratie heeft plaatsgevonden. Een factuur voor registratiekosten geldt niet als een dergelijke bevestiging.

8.4 De Klant vrijwaart Epicwebsite volledig en stelt Epicwebsite schadeloos voor alle schade die gerelateerd is aan (het gebruik van) een domeinnaam die namens of door de Klant is geregistreerd.

8.5 Epicwebsite is niet verantwoordelijk indien de Klant diens rechten op een domeinnaam verliest of wanneer de domeinnaam door een derde wordt aangevraagd of verkregen, tenzij dit het directe gevolg is van opzettelijke handelingen of grove nalatigheid van Epicwebsite.

8.6 Wanneer Epicwebsite een domeinnaam op haar eigen naam registreert ten behoeve van de Klant, zal zij medewerking verlenen aan verzoeken van de Klant betreffende verhuizing, overdracht of beëindiging van deze domeinnaam.

8.7 De Klant dient zich te houden aan alle voorwaarden, bepalingen en regelingen die door registrerende instanties zijn opgesteld met betrekking tot de aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres.

8.8 Mocht de Klant aantoonbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, dan behoudt Epicwebsite zich het recht voor om de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken of op haar eigen naam te zetten. Dit echter enkel zolang de Klant in gebreke blijft en na een redelijke termijn voor nakoming, zoals vermeld in een Schriftelijke ingebrekestelling.

8.9 Bij beëindiging van de Overeenkomst vanwege wanprestatie van de Klant, heeft Epicwebsite het recht om de betreffende domeinnaam en/of het IP-adres op te heffen.

Artikel 9 / Verplichtingen Klant

9.1 De Klant erkent dat het succes van de werkzaamheden volgens de Overeenkomst, alsmede de verleende diensten zoals vastgelegd in de Overeenkomst, mede afhankelijk is van correcte en tijdige wederzijdse samenwerking.

9.2 Teneinde een adequate uitvoering van de Overeenkomst te waarborgen, zal de Klant aan Epicwebsite steeds tijdig alle door Epicwebsite als nuttig, noodzakelijk en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle vereiste medewerking verlenen.

9.3 De Klant waarborgt dat de in 9.2 bedoelde gegevens accuraat en volledig zijn.

9.4 De Klant waarborgt dat zijn gebruik van de afgenomen Diensten in overeenstemming is met de overeengekomen doeleinden, in lijn is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en op geen enkele wijze onrechtmatig is.

9.5 De Klant zal zich onthouden van enig handelen dat de reputatie van Epicwebsite, inclusief de reputatie van haar diensten, in diskrediet zou kunnen brengen.

9.6 De Klant waarborgt dat er geen rechten van derden in het geding zijn bij de terbeschikkingstelling van door de Klant verstrekte middelen of gegevens, waaronder doch niet beperkt tot apparatuur, software en gegevensdragers, en zal Epicwebsite vrijwaren tegen elke claim die is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.

9.7 Indien de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst door Epicwebsite benodigde gegevens en/of inlichtingen niet, niet tijdig of niet conform de specificaties van Epicwebsite aanlevert, heeft Epicwebsite het recht om de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Daarbij heeft Epicwebsite het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, onverminderd het recht van Epicwebsite op uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.8 De Klant vrijwaart Epicwebsite en haar leveranciers tegen alle claims, vorderingen, verliezen en directe of indirecte schade van derde partijen voortvloeiend uit de diensten afgenomen bij Epicwebsite. Daarnaast vrijwaart de Klant Epicwebsite voor alle door Epicwebsite gemaakte kosten in relatie tot deze claims, vorderingen en schade van derden.

9.9 Indien de Klant binnen de dienstverlening een gebruikersnaam en wachtwoord van Epicwebsite ontvangt, is hij verplicht deze gegevens zorgvuldig te behandelen en te bewaren. Bij verdenking van misbruik of diefstal van de gebruikersnaam en het wachtwoord dient de Klant Epicwebsite onmiddellijk te informeren, zodat Epicwebsite de toegang tot de dienst kan intrekken of andere passende maatregelen kan nemen. De Klant is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden uitgevoerd. Epicwebsite is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord.

10 Gedurende de ontwikkelingsfase zullen alle kosten, inclusief, maar niet beperkt tot hosting en eventuele andere kosten van derden die worden gebruikt voor de implementatie in de applicaties, aan de Klant worden doorberekend.

Epicwebsite zal een voorstel of offerte of een factuur online registreren via www.onlinecontractenregister.nl, dat fungeert als een contract, voordat het ontwikkelingsproces begint. De klant dient dit voorstel of offerte goed te keuren om het proces te starten. Alle overeengekomen afspraken zullen in dit document worden vermeld. Eventuele andere onderdelen die niet specifiek in deze documenten zijn opgenomen, worden niet beschouwd als onderdeel van het contract.

Artikel 10 / Vergoeding en betaling

10.1 De Klant is aan Epicwebsite de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

10.2 Alle aan Epicwebsite verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief btw en overige heffingen.

10.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of op een andere manier periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienst(en) die Epicwebsite levert.

10.4 Epicwebsite is altijd gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoeding te verzoeken.

10.5 In geval de overeenkomst de bouw van een (web)applicatie behelst, is de Klant 50% van de overeengekomen hoofdsom direct verschuldigd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

10.6 Epicwebsite is gerechtigd bij diensten die periodiek worden afgenomen de vergoeding te wijzigen. Epicwebsite zal zijn prijswijziging binnen twee (2) maanden voor het doorvoeren van de prijswijziging kenbaar maken. Als de Klant niet akkoord gaat met deze prijsstijging, is ze gerechtigd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. De Dienst zal dan beëindigd worden op de datum waarop de nieuwe tarieven zullen gelden.

10.7 Alle door Epicwebsite afgegeven voorcalculaties en/of begrotingen hebben alleen een indicatief karakter tenzij Epicwebsite dit uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door de Klant aan Epicwebsite kenbaar gemaakt budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Epicwebsite te verrichten prestaties. Epicwebsite zal de Klant informeren bij dreigende overschrijding van de voorcalculaties en/of begroting, mits dit uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

10.8 Epicwebsite brengt de door de Klant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de (uren)registratie van Epicwebsite leidend.

10.9 Alle facturen zullen door de Klant worden betaald volgens de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Wanneer specifieke betalingscondities ontbreken, zal de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

10.10 Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek van betaling is niet toegestaan. De Klant in het geval van opschorting Epicwebsite eerst Schriftelijk in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, evenals een redelijke termijn om een eventuele tekortkoming te herstellen. Bij verrekening of aftrek van betaling is Schriftelijke toestemming van Epicwebsite nodig.

10.11 Wanneer de Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van Verzuim is de Klant over het openstaande bedrag een samengestelde rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1,5% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is), tot aan de datum van de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.

10.12 Wanneer wenselijk dient de contractant op verzoek van Epicwebsite, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen tegenover Epicwebsite. Epicwebsite is in zo’n geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren en/of te verrichten nadat gewenste zekerheid is verkregen.

10.13 Wanneer de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering van Epicwebsite te voldoen, zal Epicwebsite de vordering verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–.

10.14 Wanneer de Klant een Dienst afneemt en na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te voldoen. Dan is Epicwebsite gerechtigd de overeenkomst op te schorten.

10.15 Epicwebsite behoudt zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk, uit te stellen totdat de uitstaande factuur volledig is voldaan.

Artikel 11 / Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op documentatie, websites, Software, broncode, programmatuur, databestanden, Diensten, of andere materialen afkomstig van/via Epicwebsite waarop enigerlei intellectueel eigendomsrecht geldend gemaakt kan worden, berusten uitsluitend bij Epicwebsite en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt alleen de (gebruiks-)rechten die haar bij de overeenkomst worden toegekend, tenzij dit uitdrukkelijk Schriftelijk door Epicwebsite en Klant anders is overeengekomen.

11.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplicht tot terbeschikkingstelling door Epicwebsite en het (gebruiks-)recht van de Klant zich uitsluitend tot de Software.